09
آذر
151

زارش انجام کنترل آفات بیولوژیکی میراث جهانی

در پروژه موزه کاخ گلستان

سمومی که در ساختمانهای موزه کاخ گلستان استفاده شدند شامل ایمیداکلوپراید ( بایر آلمان ) با نام تجاری کنفیدور به میزان 9 لیتر .
کلرپیریفوس با نام تجاری دورسفان به میزان 20 لیتر .
پرمترین 25 درصد به میزان چهار لیتر .
سولفاک ، دلتامترین ، سایپرمترین 40 درصد و دیازینون به میزان کافی جهت 15 مخزن در زیرزمین کاخ کلستان و سه مخزن موزه مردم شناسی و انبارهای تابلوهای موزه ( بدلیل قوانین موزه، عکس برداری ممنوع بود و مستند سازی انجام نشد . )
قرص فستوتوکسین به میزان هر متر مکعب یک قرص فسفین در مخزنهای فرش و مخزنهای موزه مردم شناسی و انبار چادر ( بدلیل قوانین موزه عکس برداری ممنوع بود و مستند سازی انجام نشد . )
جهت تزریق سموم در سوراخهای مته زده شده در کف ( 30 الی 40 سانتیمتر با قطر یک و شش میلیمتری ) و با فواصل حدودأ 30 سانتیمتری برای 30 سوراخ یک منبع 100 لیتری با درصد یک لیتر دورسفان و یک لیتر کنفیدور مخلوط و تزریق گردد و برای سوراخهای دیوار برای 60 سوراخ نیم لیتر کنفیدور و یک لیتر دورسفان و نیم لیتر پرمترین مخلوط و داخل سوراخها تزریق شود .

 

 

در حال مخلوط و درست  کردن سموم طبق فرمول تعیین شده

1

 

 

 

مته زنی و تزریق سموم های طبق صورتجلسه در سوراخهای کف و دیوارهای پشت عمارت شمس العماره
220 سوراخ مته ای با عمق 35 الی 40 سانتیمتر در دیوار و 126 سوراخ در کف عمارت پشت شمس العماره زده شد و سه منبع در کف و چهار تا و نصفی منبع در دیوار سموم تزریق گردید .

 

مته زنی و تزریق سموم مخصوص کف پشت بام عمارت باباعالی 30 تا سوراخ و تزریق نصف منبع در سوراخهای پشت بام عمارت بابا عالی
مته زنی و تزریق سموم مخصوص جلوی عمارت بابا عالی 43 سوراخ و تزریق یک و نصفی منبع سم