09
آذر

پروژه موزه کاخ گلستان

زارش انجام کنترل آفات بیولوژیکی میراث جهانی

در پروژه موزه کاخ گلستان

سمومی که در ساختمانهای موزه کاخ گلستان استفاده شدند شامل ایمیداکلوپراید ( بایر آلمان ) با نام تجاری کنفیدور به میزان 9 لیتر .
کلرپیریفوس با نام تجاری دورسفان به میزان 20 لیتر .
پرمترین 25 درصد به میزان چهار لیتر .
سولفاک ، دلتامترین ، سایپرمترین 40 درصد و دیازینون به میزان کافی جهت 15 مخزن در زیرزمین کاخ کلستان و سه مخزن موزه مردم شناسی و انبارهای تابلوهای موزه ( بدلیل قوانین موزه، عکس برداری ممنوع بود و مستند سازی انجام نشد . )
قرص فستوتوکسین به میزان هر متر مکعب یک قرص فسفین در مخزنهای فرش و مخزنهای موزه مردم شناسی و انبار چادر ( بدلیل قوانین موزه عکس برداری ممنوع بود و مستند سازی انجام نشد . )
جهت تزریق سموم در سوراخهای مته زده شده در کف ( 30 الی 40 سانتیمتر با قطر یک و شش میلیمتری ) و با فواصل حدودأ 30 سانتیمتری برای 30 سوراخ یک منبع 100 لیتری با درصد یک لیتر دورسفان و یک لیتر کنفیدور مخلوط و تزریق گردد و برای سوراخهای دیوار برای 60 سوراخ نیم لیتر کنفیدور و یک لیتر دورسفان و نیم لیتر پرمترین مخلوط و داخل سوراخها تزریق شود .

 

04
اسفند

فروشگاههای زنجیره ای رفاه

 

سمپاشی فروشگاههای زنجیره ای رفاه کرج توسط شرکت سمپاشی افشان گستر دنیا

04
اسفند

موزه ملی ایران

سمپاشی موزه ملی ایران توسط  شرکت سمپاشی افشان گستر دنیا

04
اسفند

میراث فرهنگی

سمپاشی میراث فرهنگی استان مرکزی، میراث فرهنگی استان تهران و...  توسط شرکت سمپاشی افشان گستر دنیا