سمپاشی
04
اسفند
597

سمپاشی شرکت پتروشیمی ملی شیخ بهایی، شرکت پتروشیمی ملی هفت تیر و...