سمپاشی
04
اسفند
568

سمپاشی شرکت پتروشیمی ملی شیخ بهایی، شرکت پتروشیمی ملی هفت تیر و...