 نکات بهداشتی که قبل از سمپاشی باید رعایت گردد :
1) بر اساس نوع آفت و نحوه سمپاشی افراد از دو تا بیست و چهار ساعت نباید در محل مورد نظر حضورداشته باشند .
2) کلیه مواد غذائی در ظروف سر بسته یا دور از محل نگهداری شوند .
 نکات بهداشتی که بعد از سمپاشی باید رعایت شود :
1) قبل از ورود به محل سمپاشی تهویه لازم ( معمولا از 2 تا 5 ساعت توصیه میشود ) صورت پذیرد .
2) کلیه ظروف غذائی باید شسته شوند .
3) قرنیزها ( گوشه های محل هایی که سمپاشی شده اند ) به مدت 15 روز دستمال نم دار کشیده نشوند دلیل این است که معمولا سموم کاربردی تماسی گوارشی میباشند و حشرات به خاطر تنفس جلدی که دارند با رفت و آمد در مناطق سمپاشی شده در طول مدت دو هفته ای نابود خواهند گردید.
 طبقه بندی حشره کشهای شیمیائی که در مبارزه با آفتهای خانگی و نباتی بکار برده میشوند عبارتند از :
1) ترکیبات هیدروکربورهای کلره
2) ترکیبات فسفره
3) ترکیبات کارباماتها
4) ترکیبات پیرتروئیدها
سموم کلره در حال حاضر بدلیل آلودگیهای زیست محیطی و بخاطر ماندگاریهای طولانی مدت و اثر مخرب بر روی پستانداران استفاده از آنها ممنوع اعلام گردیده است ( از جمله د.د.ت ، لیندین و .... )