سمپاشی کرم سیب
29
آذر
11711

در سال 1342 ضمن بررسی‌های دواچی و اسماعیلی در زمینه زیست‌شناسی و مبارزه با کرم سیب معلوم گردید که کرم‌ زدگی میوه‌های سیب، گلابی و بخصوص به منحصر به کرم سیب نیست و گاهی در میان میوه‌های آلوده لاروهایقرمز ارغوانی رنگی مشاهده می‌شود که اگرچه نحوه خسارت آنها به گونه کرم سیب شباهت نسبی دارد ولی از نظر شکل‌شناسی کاملاً قابل تفکیک می‌باشند. همچنین مشاهده گردید که تعداد لاروهای ارغوانی رنگ نسبت به کرم سیب هرچه به پاییز نزدیک‌ترمی‌شویم در زیر پوستکهای تنه درختان سیب و گلابی بیشتر می‌شود. با تفکیک لاروها برحسب مشخصات ظاهری و قرار دادن آنها در انکوباتور شب‌پره‌هایی بدست آمد که از نظر شکل ظاهری کاملاً از کرم سیب متمایز بودند. نمونه‌هایی از این حشرات برای تشخیص گونه بهزوریخ ارسال گردید و بوسیله سوترW.Sauter گونههE.bigella تشخیص داده شد. لاروهایاین آفت اخیراً زیر پوست درختان انار مشاهده شده است.

        

زیست‌شناسی:
کرم به زمستان را به صورت لاروهای کامل در داخل پیله‌های خاکستری رنگ و کشیده به سرمی‌برند. لاروهای زمستان گذران در اواخر اسفندماه به شفیره تبدیل می‌شوند. شفیره دراوایل فروردین و کمی قبل از باز شدن شکوفه‌های سیب به حشرات کامل تبدیل می‌شوند. لارو این حشره دارای دو رفتار چوبخواری و میوه‌خواری است. لاروهای چوبخوار فاقددیاپوز اجباری و لاروهای میوه‌خوار دارای دیاپوز اجباری می‌باشند.

رفتار چوبخواریدر اول فصل (نسل بهاره) مشاهده می‌شود. برخی از لاروها تا آخر فصل این رفتار راادامه می‌دهند. دوران چوب خواری روی سیب و گلابی و دوران میوه‌خواری روی به و گردوانجام می‌گیرد. پروانه‌های خارج شده از لاروهایزمستان گذران قسمت اعظم تخم های خودرا در شکاف‌های تنه و شاخه‌ها می‌گذارند ولاروهای حاصل از آنها شروع به چوبخواری می‌نماید. محل تغذیه، عمق پوست و ناحیه کامبیوه است. البته تعدادی از تخم ها در طول بهار روی میوه‌ها نیز گذاشته می‌شوند که لاروهای حاصل هیچگاه قادر به ادامه این شیوه زندگی نیستند.

میوه‌خواری از اوایل تابستان شروع می‌گردد. در این زمان تخم هااغلب به صورت انفرادی وگاهی 2 تا 6 تایی در روی میوه، شکاف تنه درخت گذاشته می‌شود. حشرات ماده محل تصال دم میوه را به سطح آن ترجیح می‌دهند، لاروها بیشتر از فرورفتگی محل اتصال دو میوه وارد آن می‌شوند، در صورتیکه خراش‌هایی در سطح میوه وجودداشته باشد از محل خراش‌ها نیز داخل می‌شوند. یک لارو معمولاً چند میوه را موردحمله قرار می‌دهد.

میوه‌های گردو معمولاً نمی‌ریزند. لاروها از زیر پریکارپ و پوشش دانه آندوکارپ و گاهی از دانه تغذیه می‌نمایند. لاروها ممکن است در داخل میوه تبدیل به شفیره شوند. این آفت در شرایط کرج 3 تا 44 نسل در سال دارد و تراکم آن در نسل آخربه حداکثر خود می‌رسد. به همین دلیل خسارت آن در آخر تابستان و پاییز به خصوص روی سیب و گلابی و به خیلی شدید است.کنترل غیر شیمیایی :

استفاده از زنبور تریکوگراما در نسل های مختلف ، روغن پاشی ، شکار انبوه آفت به وسیله تله های فرمونی ورعایت اصول باغبانی ، ارکان اصلی مبارزه تلفیقی با آفات سیب را تشکیل می دهد .

استفاده از کارتن یا گونی دورتنه درختان در انتقال جمعیت آفات از نسلی به نسل دیگر واز سالی به سال دیگر بسیار مؤثر است .

سم آزینفوس متیل(گوزاتیون ام)EC20%حتی المقدور درنسل اول به ویژه در مناطق مرتفع که آفت دونسل دارد مصرف شود .

سم  دیازینونWP40%وسم آزینفوس متیل(گوزاتیون ام)EC20%را همراه باقارچ کش های WP می توانند مصرف شوند.

کنترل شیمیائی:

1. فوزالن(زولون)EC35% به نسبت5/1در هزار

2. آزینفوس متیل(گوزاتیون ام)EC20% به نسبت 2 درهزار

3. دیازینونEC60% به نسبت 1 درهزار

4. دیازینونWP40% به نسبت 5/1درهزار

5. اتریمفوس(اکامتEC50% (به نسبت  1در هزار

 6. آزینفوس متیلWP20% به نسبت 2در هزار